TRYGGHET OCH SPÄNNING

decorative line

Hantering av personuppgifter

Introduktion

Bergendahls El är angelägna om att säkerställa integriteten för dig som använder våra tjänster. Vi värdesätter att dina personuppgifter behandlas på bästa sätt samt inom lagens ramar. Med denna policy vill vi klargöra vilka personuppgifter vi samlar in om dig, och vad de kan komma att användas till. När du överlämnar dina personuppgifter godkänner du denna policy och ger samtycke till den behandling av dina personuppgifter som beskrivs nedan.

Vid en eventuell förändring av denna policy publiceras en ny version på vår webbplats för dig att ta del av. Klicka då in på www.bergendahlsel.se och sedan ”Sekretesspolicy” längst ner i högra hörnet.

 

Ansvarig

Respektive bolag inom Bergendahls El Koncernen är personuppgiftsansvarig, vilket innebär att vi är ansvariga för hur dina personuppgifter behandlas och att dina rättigheter tas tillvara.

 

 

Bergendahls El Gruppen AB 

Omvägen 2 H, 412 75 Göteborg, Sverige
Telefon: 031 725 12 00
Epost: info@bergendahlsel.se

https://www.bergendahlsel.se

 

Personuppgifter som behandlas

Vi samlar in personuppgifter endast i syfte att uppfylla de ändamål som angivits av oss och andra till Bergendahls El tillhörande ändamål, såvida vi inte erhåller samtycke från berörd person eller av lagen. Nedan följer exempel på insamling av personuppgifter:

  • När du registrerar dig till informationsutskick
  • Rekryteringsprocesser
  • Vid anmälan till event anordnat av Bergendahls El
  • Insamling genom av s.k. cookies på vår hemsida

De personuppgifter som kan komma att behandlas är: namn, adress, telefonnummer, e-mailadress, IP-adress, personnummer och kön. Vi eventuell rekryteringsprocess ombedes de sökande att skicka in CV och personligt brev. Vid dessa tillfällen kan personuppgifter som framgår i dokumenten komma att behandlas.

Användning

Bergendahls El kan komma att behandla uppgifter för att skicka material/information som personen/personerna i fråga har anmält sitt intresse för. De kan användas då det anses nödvändigt för att fullfölja de förpliktelser som binder Bergendahls El och mottagare. Andra fall som motiverar användning är statistikändamål, marknadsföring, kundundersökningar, nyhetsbrev och för identifikation. Marknadsföring och nyhetsbrev kan distribueras i form av mail, sms eller post. Vid marknadsföringsändamål har du alltid rätt att när som helst neka ytterligare användning av dina personuppgifter. Vill du neka användning av personuppgifter kopplat till marknadsföring, skriv då till info@bergendahlsel.se.

 

Vid eventuell rekrytering behandlar vi dina uppgifter för att dokumentera information om tidigare akademiska och arbetsrelaterade erfarenheter. Detta är nödvändigt i föreberedelsesyfte samt som ett underlag vid händelse av att teckna ett anställningsavtal.

Överlämnade personuppgifter kan vidare komma att användas i förbättringssyfte av bl.a. vår hemsida. Exempelvis genom analyser av beteenden på vår hemsida i syfte att skapa en mer användarvänlig och effektiv plattform för våra besökare.

Vid behandling av personuppgifter kan dessa komma att bli tillgängliga för andra bolag och tredjepartsleverantörer. Vi gör detta med största försiktighet och aldrig utan att Bergendahls El ingått i ett s.k. personuppgiftsbiträdesavtal. Detta innebär att en extern part förhåller sig till regelverk och principer förmedlade av Bergendahls El.

 

Lagring

Bergendahls El lagrar personuppgifter inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”). Personuppgifter kommer ej behandlas eller överföras utanför områdets gränser.

Vi kommer endast spara personlig information så länge som det är nödvändigt för det syfte enligt ovanstående.

 

Dina rättigheter

Du som överlämnat dina personuppgifter har rätt till att när som helst begära en redogörelse på vilka personuppgifter som behandlas och på vilket sätt. Vid händelse av felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta uppgifter har du rätt till att begära rättning och/eller radera dessa. Detta kan endast ske i de fall då lagen tillåter. Finns det lagstadgade krav på att behålla uppgifter är vi skyldiga till att förhålla oss till det. Du har när som helst rätt till att byta personuppgiftsansvarig kopplat till berörd organisation. Du som medgivit ditt samtycke till Bergendahls El har rätt till att när som helst dra tillbaka detta samtycke och därmed neka användning av dina personuppgifter. Kontakta oss då på mail till info@bergendahlsel.se

Vid missnöje över hur Bergendahls El behandlar dina personuppgifter har rätt att rapportera detta till Datainspektionen.

 

Tillgång till personuppgifter

Vidare kan personuppgifter komma att delas mellan bolag i Bergendahls El Gruppen. Dessa uppgifter är avsedda för att kunna utföra tjänster för vilka personuppgifterna samlades in t.ex. till marknadsavdelning inom koncernen som ansvarar för distribution av bl.a. nyhetsbrev. Endast relevant personal får tillgång till personuppgifter för att utföra de ändamål du har blivit informerad om och även givit samtycke till.

 

Skydd av personuppgifter

Bergendahls El skyddar personuppgifter genom att användning av lämpliga säkerhetsåtgärder mot förlust eller stöld såväl som obehörig åtkomst, avslöjande kopiering, olovlig användning eller modifiering. Vi ombesörjer kontinuerlig kontroll av systemen för att säkerställa att de är i säkert förvar.

Ändringar av denna integritetspolicy

Bergendahls El förbehåller sig rätten att göra ändringar när så behövs. Detta kan förekomma då vi anser att en tolkning av lagkrav, tekniska krav behöver korrigeras eller då ett fel har upptäckts och behöver åtgärdas.

 

Cookies

Här hittar du vår cookiepolicy.

 

sinus curve

Bergendahls El-koncernen består av åtta bolag:
moderbolaget Bergendahls El Gruppen AB, samt sju dotterbolag.